dofinansowania - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

DOFINANSOWANIA

Informacje o dofinansowaniach Teatru Jaracza

Dofinansowania z budżetu państwadofinansowanie - Kartoteka

Nazwa programu: Program rządowy Teatr
ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa.
Nazwa projektu: Produkcja spektaklu teatralnego Kartoteka Tadeusza Różewicza
w reżyserii Rolfa Alme

Wartość dofinansowania: 120 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 201 600 zł


Cel projektu: Poszerzenie oferty repertuarowej Teatru Jaracza
o kolejny klasyczny dramat.

Opis projektu: „Kartoteka”, jako utwór wyrastający z wojennego doświadczenia, ponad sześćdziesiąt lat po napisaniu wciąż pozostaje aktualny ze względu, między innymi, na wojnę na Ukrainie. Jest to jeden
z najbardziej znanych tekstów autora, który wpisał się do kanonu polskiej dramaturgii współczesnej. Został przetłumaczony na wiele języków – włoski, francuski, duński, angielski, holenderski i inne – dzięki czemu jest znany
i wystawiany na całym świecie. Mierzyli się
z nim wybitni reżyserzy, między innymi, Kazimierz Kutz i Konrad Swinarski. Wystawienia dramatu podjął się norweski reżyser Rolf Alme.

Grupy docelowe: Spektakl adresujemy
do jak najszerszej grupy odbiorców.
Spojrzenie norweskiego artysty na tekst,
który wszedł do kanonu polskiej dramaturgii, zaowocuje ciekawą, oryginalną interpretacją, może odkryć nowe sensy „Kartoteki”. Międzynarodowe doświadczenie Rolfa Alme wniesie istotną jakość w teatralną warstwę spektaklu. Spełnia cele strategiczne programu Teatr, jakim są „prezentacja nowatorskich dokonań teatru współczesnego” oraz „twórcza interpretacja polskiej klasyki”. Spektakl zainteresuje na pewno znawców i badaczy teatru, studentów kierunków humanistycznych oraz teatrologicznych. Będzie też interesującą propozycją dla młodzieży szkolnej.

Co zostanie zrobione w ramach projektu i jakie zadania będą realizowane: W ramach przygotowań do spektaklu zostały zrobione zdjęcia kreacyjne oraz nagrane filmy prezentujące kulisy sesji. Został stworzony plakat spektaklu dystrybuowany na terenie instytucji jak i na słupach reklamowych Teatru w całej Łodzi. Powstały także ulotki reklamujące spektakl dostępne dla widzów Teatru. Przed premierą został zaprojektowany i wydrukowany także program teatralny zawierający analityczne teksty dotyczące twórczości Różewicza, odautorski komentarz reżysera i zdjęcia zza kulis przygotowań do spektaklu. W rozgłośniach radiowych jest cyklicznie publikowany spot nagrany przez aktorów występujących w spektaklu z zaproszeniem na przedstawienie. Regularnie w social mediach Teatru (Facebook i Instagram) pojawiają się materiały prezentujące postępy pracy i reklamujące „Kartotekę”. Spektakl zostanie zaprezentowany premierowo na Festiwalu 3xRóżewicz w Radomsku już 9 października. W siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi premiera odbędzie się 14 października o godzinie 19.00 na Scenie Kameralnej. Planujemy także zgłoszenie go do udziału w festiwalach i konkursach.


Nazwa programu: Program rządowdofinansowanie - Gwałtu, co się dzieje!y Teatr
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa
Nazwa projektu: Produkcja spektaklu teatralnego „Gwałtu, co się dzieje” Aleksandra Fredry

Wartość dofinansowania: 126 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 227 400 zł

Cel projektu: Zadanie polega na poszerzeniu oferty repertuarowej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi o dzieło Aleksandra Fredry „Gwałtu, co się dzieje”.

Opis projektu: Celem głównym zadania jest produkcja i zrealizowanie premiery komedii Aleksandra Fredry „Gwałtu, co się dzieje”. Jest to tekst rzadziej wystawiany w porównaniu choćby z „Zemstą” czy „Ślubami panieńskimi”, a nie mniej od nich zabawny, sprawnie napisany i szlachetny. Historia w nim opisana – rządy kobiet nad mężczyznami – może dodatkowo niezwykle interesująco rezonować z naszą dzisiejszą rzeczywistością. Być do niej komicznym komentarzem, ale też materiałem do poważnej refleksji. Będzie tym samym stanowić godne uczczenie roku Aleksandra Fredry, pokazując, iż jego utwory nie należą wyłącznie do przeszłości, a przedstawione
w nich konflikty, ludzkie postawy, zjawiska
nie straciły nic na swojej aktualności.

Grupy docelowe: Projekt adresujemy
do jak najszerszej grupy odbiorców. Dzięki wyborowi nie tak oczywistego tytułu jak, na przykład, „Śluby panieńskie”, zainteresuje on miłośników teatru, a twórczości Aleksandra Fredry w szczególności. Będzie również atrakcyjną propozycją dla młodzieży szkolnej jako swoisty appendix do „Zemsty”. Studenci i środowisko naukowe z pewnością zwrócą uwagę na panel dyskusyjny, który będzie towarzyszył premierze.

Co zostanie zrobione w ramach projektu i jakie zadania będą realizowane: W ramach przygotowań do spektaklu zostały zrobione zdjęcia kreacyjne. Został stworzony plakat spektaklu dystrybuowany na terenie instytucji jak i na słupach reklamowych Teatru w całej Łodzi. Powstały także ulotki reklamujące spektakl dostępne dla widzów Teatru. Przed premierą został zaprojektowany i wydrukowany także program teatralny zawierający analityczne teksty dotyczące twórczości Fredry i zdjęcia zza kulis przygotowań do spektaklu. W rozgłośniach radiowych jest cyklicznie publikowany spot nagrany przez aktorów występujących w spektaklu z zaproszeniem na przedstawienie. Regularnie w social mediach Teatru (Facebook i Instagram) pojawiają się materiały prezentujące postępy pracy i reklamujące „Gwałtu, co się dzieje”. Planujemy także zgłoszenie go do udziału w festiwalach i konkursach.

Dofinansowanie z Państwowego Fdofinansowanie - oświetlenieunduszu Celowego

Nazwa programu: Program rządowy Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
Nazwa projektu: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru
 im. Stefana Jaracza w Łodzi

Wartość dofinansowania: 325 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 451 013 zł


Cel projektu: Modernizacja parku
oświetlenia scenicznego. Dająca
możliwość stworzenie w pełni nowoczesnego, automatycznego
i mobilnego systemu oświetlenia.

Opis projektu: Teatr im. Stefana Jaracza
w Łodzi dysponuje starym i mocno zużytym parkiem oświetleniowym Dużej Sceny Teatru. Skutkuje to przede wszystkim bardzo wysokimi kosztami eksploatacji poszczególnych elementów oświetlenia, ponieważ ulegają częstym
i nieprzewidywalnym awariom. Prowadzi
to do zakłócania ciągłości pracy Teatru. Prawidłowe ustawienie posiadanego
sprzętu oświetleniowego jest
wielogodzinnym i skomplikowanym procesem. Jego ograniczenia prowadzą również do tego, że osiągnięcie wielu
założeń inscenizacyjnych jest niemożliwe. Wskazane wyżej okoliczności związane
z wymaganiami współczesnych realizatorów oraz oczekiwaniami widzów narzucają Teatrowi konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowoczesne reflektory ledowe ze źródłem światła zalewowego i efektowego.

Grupy docelowe: Bardzo ważnym celem przy realizacji przedmiotowego zadania jest dotarcie z nowymi rozwiązaniami wizualnymi prezentowanymi na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi do jak najszerszej grupy odbiorców. Dlatego też wykorzystanie inteligentnego oświetlenia zwiększy atrakcyjność odbioru spektaklu dla osób niepełnosprawnych, dorosłych, w tym studentów, a także młodzieży szkolnej, Dotyczy to także publiczności, jaka będzie miała okazję zobaczyć spektakle naszego Teatru w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki” w Bełchatowie, Sieradzu i Skierniewicach oraz, być może, także w Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie i Kaliszu.
Podsumowując, nowy sposób prezentacji spektaklu wzbogaci i zwiększy ofertę kulturalną i zainteresowanie widzów nie tylko na terenie miasta Łodzi, ale i w regionie. Wnioskowany zestaw oświetleniowy, składający się z inteligentnych urządzeń wykonanych w nowoczesnej technologii, poprzez poszerzenie możliwości inscenizacyjnych, znacząco przyczyni się zwiększenia zainteresowania ofertą Teatru wśród widzów w różnym wieku. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi skupi się również na wypełnieniu luki jaką jest ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju instytucji szerzących kulturę w małych miastach i wsiach o niewielkiej liczbie mieszkańców. Przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu przyniesie korzyści osobom niepełnosprawnym, dorosłym i seniorom, które w swoim otoczeniu mają ograniczony dostęp do instytucji kultury.

Co zostanie zrobione w ramach projektu i jakie zadania będą realizowane:
Pierwszym etapem realizacji zadania są prace przygotowawcze osób (oświetleniowcy Dużej Sceny i specjalista ds. zam. pub. i inwestycji Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi) zaangażowanych bezpośrednio w przedmiotowy projekt. Prace zakończą się wdrożeniem opracowanej koncepcji oraz zakresu rzeczowego wykonania zadania. Koncepcja oraz zakres rzeczowy do wykonania zadania posłużą do stworzenia precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia (asortyment, ilości, cechy jakościowe urządzeń, warunki gwarancji i serwisu) w celu sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia przy przeprowadzeniu procedur zamówienia publicznego.
Drugim etapem zadania będzie wszczęcie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, zakończonego podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
Kolejnym etapem będzie realizacja wskazanej wyżej umowy, polegająca na wykonaniu dostawy sprzętu oświetleniowego.