sceny - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

Sceny regionalne teatru

Informacja o projekcie:

Tytuł: "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim"

Beneficjenci: 5 partnerów tj.:

1. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - lider umowy porozumienia
2. Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb.
3. Miejski Dom Kultury w Skierniewicach
4. Miejski Dom Kultury w Sieradzu
5. Miejski Dom Kultury w Radomsku

Projekt wystąpił o dofinansowanie w ramach wdrażania ZPORR priorytet I. (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów)
działanie 4 (rozwój turystyki i kultury)

Budżet projektu przedstawia się następująco:
Wartość brutto projektu: ok. 33,5 mln PLN w tym:
- wkład Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie wkładu własnego 4 miast i Teatru im. Stefana Jaracza - 12,5 mln PLN
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej - 5,5 mln PLN
- wkład własny z 4 miast: (Piotrków Tryb., Sieradz, Radomsko, Skierniewice)
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. - 5,5 mln PLN
Urząd Miasta Sieradza - 2,7 mln PLN
Urząd Miasta Radomska - 3,9 mln PLN
Urząd Miasta Skierniewic - 3,2 mln PLN

Streszczenie:
Przedmiotem projektu jest gruntowne zmodernizowanie istniejących obiektów kultury, w tym scen teatralnych w 5-ciu, w/w największych miastach województwa łódzkiego, poprzez ich modernizacje i zakup nowoczesnego wyposażania technologii teatralnej.

Realizacja Projektu:

1. w roku 2005 zostały opracowany Program Funkcjonalny Użytkowy Projektu, oraz Studium Wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - umowa z dn. 22 grudnia 2006 r. z firmą Bud - Invent Sp. z o.o. - Warszawa.
3. przetarg ograniczony na roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - unieważniony ze względu na brak ofert. Podstawa prawna - art. 47 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna unieważnienia przetargu ograniczonego - art. 93 ust. 1 pkt 1.
4. negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wpłynęła jedna oferta - konsorcjum: PBM ŻAK z Warszawy, Zespół Usług Projektowych Sp. z o.o. z Sochaczewa i Delta Sp.j. z Białegostoku. Umowa z wykonawcą została zawarta 18 lipca 2007 r.
Podstawa prawna - art. 61, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego zrealizowany w IV kwartale 2007 roku
Podstawa prawna - art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. w dniu 18.07.2007 r. w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45 zostały rozpoczęte prace budowlane realizacji inwestycji pt. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" następujących etapach:
- prace projektowe na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego
- prace ogólnobudowlane i instalacyjne
7. zakończenie prac na obiektach nastąpiło z dniem 30.06.2008 r.
8. od lipca 2008 do grudnia 2008 zostały dokonane odbiory techniczne obiektów i rozliczenie całej inwestycji.

Modernizacja infrastruktury i technologii teatralnej w pięciu instytucjach kultury województwa łódzkiego:

w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, MOK-u w Piotrkowie Trybunalskim, MOK-u w Skierniewicach, MDK-u w Sieradzu oraz MDK-u w Radomsku współfinansowana jest przez Urząd Marszałkowski, Urzędy Miast Partnerskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (priorytet 1.4).

Nietypowość realizacji projektu polega na przyjęciu formuły "zaprojektuj i wybuduj". Standardowe realizacje inwestycji polegają na wcześniejszym zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwoleń na budowę i wyłonieniu wykonawcy robót remontowo-budowlanych. Przyjęta przez nas w/w formuła pozwoliła uniknąć we wstępnym etapie realizacji Projektu bardzo dużych kosztów, których odzyskanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej nie było jeszcze pewne. Zastosowanie systemu "zaprojektuj i wybuduj" przyspieszyło również aplikację wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach ZPORR.

Po fazie inwestycyjnej Projektu weszła w życie, zaplanowana na 10 lat, współpraca kulturalna między Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi a w/w ośrodkami partnerskimi, której przedmiotem będzie prezentacja spektakli Teatru na zmodernizowanych scenach teatralnych w Piotrkowie Tryb., Skierniewicach, Sieradzu i Radomsku

Realizacja programu kulturalnego projektu polega na organizowaniu przez Teatr Jaracza na deskach każdej z 4 scen regionalnych raz w miesiącu:

Prezentacji spektakli z obecnego repertuaru, a także nowych premier,
Przyjazdów zespołów teatralnych
Spotkań widzów z realizatorami spektakli(autorami, reżyserami aktorami)
Prezentacji sztuk teatralnych na zamówienie scen regionalnych,
Organizację wystaw związanych z działalnością teatru


Zawarta umowa pozwoli realizować ww. program przez 10 lat, z ilością narastającą 48 -70 spektakli rocznie. Współpraca partnerów dotycząca realizowania projektowanego programu artystycznego nie ogranicza możliwości wykorzystywania nowych zmodernizowanych scen regionalnych do rozwijania innej oferty kulturalnej, wykraczającej poza założenia wspólnego projektu.

Nastąpi ułatwienie dostępu do obiektów kultury poprzez rozbudowę infrastruktury oraz wyrównanie dysproporcji w dostępie do "kultury wysokiej" w regionie łódzkim (zniesienie barier odległości, językowej, architektonicznych). Przyczyni się do tworzenia ( wzmacniania) wspólnej tożsamości kulturalnej regionu.

Celem głównym jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym awans społeczny i edukacyjny uczestników kultury, a także zwiększenie miejsc pracy, wzrost atrakcyjności miast regionu dla inwestorów i turystów.

Teatr Jaracza , dysponując bogata ofertą kulturalną , wieloletnim doświadczeniem ośrodka kultury wielkomiejskiej i znakomitym zespołem aktorskim oraz profesjonalną kadrą techniczną zamierza przyjąć rolę "koła zamachowego", stymulując osiągnięcie zakładanych ( projektowanych) celów. Dzięki realizacji projektu Teatr zwiększy i unowocześni bazę techniczną i zmodernizuje swoje obiekty, osiągając europejski poziom świadczenia kultury dla mieszkańców miasta i woj. łódzkiego.

Obecne problemy, które projekt zakłada rozwiązać to:

Brak dostępu ( nierówny dostęp) do kultury dla mieszkańców woj. łódzkiego,
Brak możliwości aktywizacji obszarów podmiejskich w związku z brakiem dostępu do bogatej oferty kulturalnej w tym min. Teatru Jaracza
Projekt zyskał olbrzymie poparcie miast partnerskich, obecnie władze tych miast przeznaczają na projekt znaczące środki finansowe w budżetach miejskich, doceniając znaczenie i możliwości wielorodzajowego rozwoju kulturalnego i społeczno-gospodarczego.

W maju 2010 r. Teatr im. St. Jaracza w Łodzi jako Lider zdobył wyróżnienie w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii Rewitalizacja za projekt: "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim"

Realizacja wskaźników projektu w latach 2009 - 2012:

1. w 2009 roku zaprezentowano 48 przedstawień, przy frekwencji 13763 osób
2. w 2010 roku zaprezentowano 54 przedstawień, przy frekwencji 17919 osób
3. w 2011 roku zaprezentowano 57 przedstawień, przy frekwencji 19343 osób
4. w 2012 roku zaprezentowano 60 przedstawień, przy frekwencji 19844 osób


Program artystyczny Lidera zawiera bardzo bogatą ofertę opartą na propozycjach dla dorosłego widza, młodzieży i widzów najmłodszych ( edukacja teatralna ), realizowana poprzez zacieśnianie współpracy z placówkami oświaty. Ofertę wzbogacają wystawy, spektakle plenerowe i spotkania z twórcami.

Projekt realizowany przez Lidera ma na celu wzrost znaczenia kultury w regionie łódzkim i pobudzenia aktywności teatralnej Partnerów.

Adresy partnerów:scena MOK w Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Miejski Ośrodek Kultury
Al. 3 Maja 12
tel. 44 732 52 37, 733 91 31, www.mok.piotrkow.pl
dyrektor - Elżbieta Łągwa Szelągowska
osoba odpowiedzialna za teatr: Milena Szymczyk
merytoryczny@mok.piotrkow.pl
telefon 44 732 52 37 wew. 107

RADOMSKOscena MOK w Radomsku
Miejski Dom Kultury
Ul. Brzeźnicka 5
tel. 44 683 52 55, 683 24 86, www.mdkradomsko.pl
dyrektor - Elżbieta Kwiatkowska
osoba odpowiedzialna za teatr: Krystyna Michalska
promocja@mdkradomsko.pl
telefon 501 019 312

SIERADZ
Miejski Dom Kultury
Ul. Dominikańskascena SCK w Sieradzu 19
tel. 43 827 10 06, 827 10 80,www.scksieradz.pl
dyrektor - Romuald Erenc
osoba odpowiedzialna za teatr: Małgorzata Jurkowska
malgorzat.jurkowska@scksieradz.pl
telefon 0-43 822 39 18

SKIERNIEWICE
Miejski Ośrodek Kultury
Ul. Wita Stwosza 2/4
tel. 46 833 44 89, 834 93 90, www.mokskierniewice.plscena MOK w Skierniewicach
dyrektor - Piotr Bigos
polonez@mokskierniewice.pl
telefon 601 32 32 85

logo